Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Het Beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg is in werking getreden op 1 januari 2019.

Het beleidskader is van toepassing op tbs-gestelden die geïndiceerd zijn voor langdurige forensisch psychiatrische zorg (LFPZ). Hiertoe behoren tbs-gestelden die een bepaalde combinatie van langdurige beveiliging en zorg nodig hebben om te voorkomen dat ze een gevaar vormen voor anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tbs-gestelden die een hoge mate van materiele beveiliging en zorg nodig hebben, maar ook om tbs-gestelden die zich kenmerken door een geringe behoefte aan materiele beveiliging en een grote behoefte aan zorg in de vorm van toezicht, structuur en begeleiding.

Plaatsing in de Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ) is ingrijpend. De LFPZ tbs-gestelden nemen niet langer deel aan de samenleving en ook in de nabije toekomst is daar, over het algemeen, geen zicht op. Perspectief ontbreekt op meerdere levensgebieden. Het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en zorg is van belang om de LFPZ tbs-gestelde, binnen zijn beperkte mogelijkheden, perspectief op ontwikkeling te bieden.

Bij een aanvraag tot plaatsing in de langdurige forensische psychiatrische zorg beoordeelt de LAP of er nog mogelijkheden worden gezien voor voortzetting van een op verandering gerichte behandeling dan wel doorstroming naar een andere instelling, waar het noodzakelijke niveau van zorg en beveiliging geboden kan worden, in het bijzonder een GGz-instelling. Indien deze mogelijkheden niet aanwezig worden geacht, dan adviseert de LAP tot plaatsing in de LFPZ.


Op grond van het beleidskader beoordeelt de LAP vervolgens elke twee jaar of voortzetting van de LFPZ status nog gerechtvaardigd is. Door nieuwe medische ontwikkelingen en behandelmethoden of een wijziging in het behandelperspectief of ziekte-inzicht, kan terugplaatsing naar een reguliere behandelafdeling en op den duur resocialisatie mogelijk zijn. Tevens onderzoekt de adviescommissie of de LFPZ status om een andere reden dient te worden beëindigd, in het bijzonder in verband met de mogelijkheid van plaatsing in een GGZ voorziening.