Privacybeleid LAP

Privacybeleid LAP

De Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van artikel 3 van het Besluit houdende instelling van de LAP (het Instellingsbesluit), te weten : ‘het adviseren van de Minister van Justitie en Veiligheid over de afdoening van aanvragen tot plaatsing of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een LFPZ-voorziening en het elke twee jaar adviseren van de Minister van Justitie en Veiligheid over de voortzetting van de plaatsing." De LAP verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De LAP heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris van de Gegevensbescherming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Soorten persoonsgegevens

Op grond van artikel 7 van het Instellingsbesluit verstrekt de Minister van Justitie en Veiligheid aan de LAP de informatie die nodig is voor een goede vervulling van haar taken. De persoonsgegevens die de LAP verwerkt, zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum en bijzondere persoonsgegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens.

Informatieplicht

Betrokkene wordt door de instantie die de persoonsgegevens verstrekt aan de Minister van Justitie en Veiligheid daarvan op de hoogte gesteld.

Beveiliging

De LAP heeft de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012).

Bewaartermijn

De LAP bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals deze zijn vastgelegd in de Archiefwet 1995.

Inzagerecht

U kunt de LAP op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

  • Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens de LAP van u heeft verwerkt.
  • Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

o.v.v. inzageverzoek Wbp
Postbus 24019
3502 MA Utrecht