Privacy

De LAP verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar taak. Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Op deze pagina leest u welke gegevens de LAP verwerkt. Tevens vindt u hier informatie over de beveiliging, de bewaartermijn en het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Privacybeleid LAP

De LAP verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De LAP heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Doel van verwerking persoonsgegevens

De LAP verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van artikel 3 van het Besluit houdende instelling van de LAP (Instellingsbesluit), te weten: het adviseren van de minister voor Rechtsbescherming over de afdoening van aanvragen tot plaatsing of beëindiging van plaatsing van tbs-gestelden in een LFPZ-voorziening en het elke twee jaar adviseren van de minister over de voortzetting van de plaatsing.

Soorten persoonsgegevens

Op grond van artikel 7 van het Instellingsbesluit verstrekt de minister voor Rechtsbescherming (in het besluit nog: minster van Veiligheid en Justitie) aan de LAP de informatie die nodig is voor een goede vervulling van haar taken. De persoonsgegevens die de LAP verwerkt betreffen gewone persoonsgegevens, zoals naam en geboortedatum, en bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens.

Informatieplicht

De instantie die persoonsgegevens van de tbs-gestelde aan de minister voor Rechtsbescherming verstrekt, informeert hem over de gegevens die worden verwerkt.

Beveiliging

De LAP heeft de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2017).

Bewaartermijn

De LAP bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals vastgelegd in de Archiefwet 1995.

Inzage en correctie

U kunt de LAP verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens de LAP van u heeft verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Bureau LAP
o.v.v. inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 24019
3502 MA Utrecht