De Landelijke Adviescommissie Plaatsing

De Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP) toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een LFPZ voorziening. De LAP brengt hierover advies uit aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De LAP is formeel als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks gepositioneerd onder de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie.

Onafhankelijkheid

De LAP is formeel als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks gepositioneerd onder de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De leden van de LAP zijn door de minister voor vier jaren benoemd. De onafhankelijkheid van de LAP houdt in dat de commissie geen aanwijzingen van de minister ontvangt over de te hanteren methodiek, de oordeelsvorming en de inhoudelijke advisering. De onafhankelijkheid wordt bovendien gewaarborgd doordat de psychiaters en psychologen onafhankelijk van hun eigen instelling voor de LAP werkzaam zijn en de juristen afkomstig zijn uit de rechterlijke macht. De feitelijke onafhankelijkheid van de LAP wordt voorts benadrukt door de vestiging van de commissie in Utrecht.

Actueel

Jaarverslag 2018

Bij schrijven van 14 februari 2019 heeft de LAP het jaarverslag 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Ten aanzien van de slotopmerkingen op pagina 13 wordt opgemerkt dat inmiddels duidelijk is geworden dat het nieuwe beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg in werking is getreden.

Jaarverslag 2017

Bij schrijven van 14 februari 2018 heeft de LAP het jaarverslag 2017 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2016

Bij schrijven van 11 januari 2017 heeft de LAP het jaarverslag 2016 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Verslag seminar Longstay: advisering en vervolg

Op 9 december 2016 organiseerde de LAP in de Zilveren Vosch te Utrecht een seminar over de advisering en besluitvorming in de LFPZ in de afgelopen 5,5 jaar en de mogelijke knelpunten die zich hierbij voordoen.

Via de bijgevoegde link kunt u een verslag van het seminar lezen.