Uitstroom uit de LFPZ

De LFPZ heeft de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Met de inwerkingtreding van het nieuwe beleidskader per 1 januari 2019 is bewust gekozen voor een nieuwe naamgeving, te weten langdurige forensisch psychiatrische zorg in plaats van longstay, welke aansluit bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarbij er meer perspectief is gekomen voor door- en uitstroom van tbs-gestelden met een LFPZ-indicatie. Naast kwaliteit van leven en stabilisatie van het toestandsbeeld, zijn het blijvend zoeken naar mogelijkheden tot (nieuwe) behandeling om resocialisatie mogelijk te maken en plaatsing in een minder beveiligde omgeving expliciete doelen.

Onderzoek naar uitstroom vanuit de LFPZ

De LAP heeft onderzoek gedaan naar de gerealiseerde uitstroom vanuit de LFPZ, aansluitend bij bovenstaande doelen. Dit wordt hieronder toegelicht.

Aantal adviezen 2011-2019

In de periode van 2011 tot en met 2019 heeft de LAP de volgende adviezen uitgebracht ten aanzien van nieuwe aanvragen tot LFPZ-plaatsing, periodieke herbeoordelingen en verzoeken tot opheffing:

Nieuwe aanvragen

Soort advies

Aantal adviezen

Advies toewijzing LFPZ   36
Advies afwijzing LFPZ   33

Periodieke herbeoordelingen

Soort advies

Aantal adviezen

Advies voortzetting LFPZ  332
Advies opheffing LFPZ    89

Verzoeken tot opheffing

Soort advies

Aantal adviezen

Advies opheffing LFPZ   28

Onderzoek uitstroom

De LAP heeft onderzoek verricht naar de uitstroom vanuit de LFPZ. Daarbij zijn de status en verblijfsplaats van alle LFPZ-patënten onderzocht, die de LAP in de periode van 1 februari 2011 tot 1 november 2019 heeft beoordeeld. Dit betreft in totaal 223 patiënten.

Uit het onderzoek blijkt dat er op de peildatum nog 98 patiënten in de LFPZ verbleven (bijna 44%). Er zijn daarnaast 26 patiënten ofwel in de LFPZ ofwel in een uitstroomvoorziening overleden. Van de overige patiënten zagen de status en het verblijf er als volgt uit:

De status of verblijfplaats van uitgestroomde patiënten

Status of verblijfslocatie

Aantal patiënten

Een voorwaardelijk beëindigde tbs-maatregel   22
Een onvoorwaardelijk beëindigde tbs-maatregel     7
Een voorziening voor longcare   27
Een Forensisch Psychiatrisch Centrum in het kader van een nieuwe behandelpoging   14
Een voorziening voor beschermd wonen   11
Een transmurale voorziening van een Forensisch Psychiatrisch Centrum     6
Een zelfstandige woning     4
Een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)     3
CTP Veldzicht     2
Trajectum     1
Een PI vanwege recidive     1
Repatriëring naar Engeland     1

Bij de 22 tbs-gestelden van wie de verpleging van overheidswege inmiddels voorwaardelijk is beëindigd, heeft het uitstroomtraject vanuit de LFPZ uiteindelijk geresulteerd in een verblijf in één van de volgende voorzieningen:

Verblijfplaats van patiënten met een voorwaardelijk beëindigde tbs-maatregel

Verblijfslocatie

Aantal patiënten

Een zelfstandige woning   10
Een voorziening voor beschermd wonen     4
Een voorziening voor ouderenzorg     3
Een Forensisch Psychiatrische Afdeling     3
Een Forensisch Psychiatrisch Centrum     1
Onbekend     1

Bij de zeven patiënten van wie de terbeschikkingstelling inmiddels onvoorwaardelijk is beëindigd, heeft het uitstroomtraject vanuit de LFPZ uiteindelijk geresulteerd in een verblijf in één van de volgende voorzieningen:

Verblijfplaats van patiënten met een onvoorwaardelijk beëindigde tbs-maatregel

Verblijfslocatie

Aantal patiënten

Een voorziening voor ouderenzorg    3
Een voorziening voor beschermd wonen    1
Een zelfstandige woning    1
Een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)    1
Een Forensisch Psychiatrisch Centrum    1

De LFPZ is geen eindstation

Uit het bovenstaande blijkt dat het uitstroompercentage uit de LFPZ rond de 50% ligt. Opvallend daarbij is dat er diverse casussen zijn waarin de betreffende tbs-gestelde binnen een periode van 2,5 tot 4 jaar is uitgestroomd. Uit het bovenstaande blijkt dat het beeld van de LFPZ als eindstation, dat bij sommige mensen nog bestaat, niet juist is. De LFPZ heeft tegenwoordig ook duidelijk een functie als tussenvoorziening, waar zonder behandeldruk nieuwe perspectieven worden gezocht en kunnen ontstaan voor een tbs-gestelde. Dit sluit aan bij de aanbevelingen in het advies 'Langdurig in de tbs' van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Rechtsbescherming van 30 april 2020. Naar aanleiding van dit advies kan de komende periode verder worden gekeken naar een verdieping van de invulling van deze bredere functie van de LFPZ.