Over de LAP

De LAP is een multidisciplinaire commissie die aanvragen voor toekenning, herbeoordeling en opheffing van een LFPZ-indicatie beoordeelt.

Beleidskader

De LAP beoordeelt een aanvraag op basis van het Beleidskader Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg. In dit beleidskader zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan een aanvraag wordt getoetst.

Onafhankelijkheid

De LAP is formeel als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks gepositioneerd onder de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De leden van de LAP zijn door de minister voor Rechtsbescherming voor vier jaren benoemd. De onafhankelijkheid van de LAP houdt in dat de commissie geen aanwijzingen van de minister ontvangt over de te hanteren methodiek, de oordeelsvorming en de inhoudelijke advisering. De onafhankelijkheid wordt bovendien gewaarborgd doordat de psychiaters en psychologen onafhankelijk van hun eigen instelling voor de LAP werkzaam zijn en de juristen afkomstig zijn uit de rechterlijke macht. De onafhankelijkheid van de LAP wordt benadrukt door de vestiging van de commissie in Utrecht.

Jaarverslagen

De LAP brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin staat beschreven welke activiteiten de LAP in dat jaar heeft ondernomen. Ook worden bijzondere ontwikkelingen vermeld.

In het jaarverslag van 2023 vindt u informatie over het aantal en het soort adviezen dat de LAP in dat jaar heeft uitgebracht. De belangrijkste overwegingen die aan de adviezen ten grondslag hebben gelegen worden beschreven. Tevens worden andere activiteiten toegelicht die de LAP in 2023 heeft ondernomen.